Financiën


Verslag 2021                          Verslag 2022                         Verslag 2020BANKSALDO (1-1-2021)          €       471
GIFTEN                                           €    6.461
SALARISSEN                                €    4.245
HUIS VAN DE PASTOR          €     1.000
BANKKOSTEN                           €        113
BANKSALDO (31-12-2021)    €     1.574
 
Toelichting
- Buiten het banksaldo heeft de Stichting geen bezittingen of schulden.
- De giften zijn afkomstig van particulieren en van collectes in de Baptistengemeente te Alkmaar.
- Salarissen is het salaris van  de lokale voorganger  Titus Dube. Hij is Zimbabwaans staatsburger en woont permanent in Zimbabwe. Tevens ondersteunen we de weduwe van een overleden voorganger (Idah Dlamini).  Ook zij is Zimbabwaans staatsburger en woont permanent in Zimbabwe.
- Huis van de pastor is een speciale gift van een particulier, bestemd voor de bouw van het huis van de voorganger
  BANKSALDO 1-1-2022            € 1.574
GIFTEN                                         €  8.362  +
MOTORFIETS                           €   2.815  -/-                   
SALARISSEN                               € 4.942  -/-
BANKKOSTEN                          €     171  -/-
BANKSALDO                              € 2.008
 
Toelichting
- Buiten het banksaldo heeft de Stichting geen bezittingen of schulden.
- De giften zijn afkomstig van particulieren en van collectes in de Baptistengemeente te Alkmaar.

- De motorfiets is bestemd voor de voorganger en is betaald uit een extra collecte in de Baptistengemeente De Rank in Alkmaar
- Met 'Salaris' doelen wij op de ondersteuning van
de voorgangers en de weduwe van een overleden voorganger, allen Zimbabwaans burger en wonende in Zimbabwe.

 BANKSALDO 1-1-2020                         €  nihil
GIFTEN 2020                                            € 4.635
SALARISSEN 2020                                 € 4.060
BANKKOSTEN 2020                             €     104

BANKSALDO 31-12-2020                    €     471
 
 
Toelichting
Buiten het banksaldo heeft de Stichting geen bezittingen of schulden.

De giften zijn afkomstig van particulieren en van collectes in de Baptistengemeente Alkmaar

Onder "Salaris" is verantwoord de ondersteuning van de voorganger Titus Dube en het weduwenpensioen van Idah Dlamini, de weduwe van een overleden voorganger. Beide begunstigden zijn Zimbabwaans staatsburger en wonen in Zimbabwe.

 Hoofdlijnen van het beleid
De doelstelling van onze stichting is het faciliteren van de verspreiding van het Evangelie.
We hebben dit vooralsnog alleen gestalte gegeven in de binnenlanden van Zimbabwe.

We hebben daar tevens  een groot aantal projecten gerealiseerd.

Al deze projecten zijn hetzij mislukt, hetzij leiden ze een kwijnend bestaan.

De oorzaak is voornamelijk geweest, dat er geen vorm van toezicht was vanuit Nederland.

We zullen daarom in de toekomst geen projecten meer doen.
We hebben besloten het tot nu toe gevoerde beleid van evangelisatie door een plaatselijke pastor voort te zetten, omdat dit weinig aansturing vanuit de Stichting behoeft en omdat dit beleid tot nu toe succesvol is gebleken:

Er zijn 20 nieuwe gemeenten gesticht, die zelf ook al weer bezig zijn  gemeenten te stichten.
Het werk van de Stichting Het Lichtbaken zal in de nabije toekomst bestaan uit:

  • het werven van fondsen om de pastor(s) salaris te kunnen geven
  • bekendheid te geven aan het werk van de Stichting
  • verantwoording af te leggen van het werk

 

 

Postadres
Werkendelslaan 7 
1851 VA - Heiloo NH

KVK 41241247
RSIN 816037917

IBAN NL77INGB0002323530


Stichting Het Lichtbaken is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een ANBI-verklaring.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen.
dhr. C. de Bruyn - Voorzitter
Mw. L. van Wijk - Algemeen Lid

Geen van de bestuurders krijgt op enigerlei wijze een vergoeding vanuit de stichting.